20 Mark, 1944


20 Mark, 1944

Cena :  5.00€

Počet kusov : 0
Popis : Ros 204d
Stav:  VF(2)
x