1/2 shilling, 1942


1/2 shilling, 1942

Cena :  12.00€

Počet kusov : 0
Popis :
Stav:  aUNC(0)

x