10 Mark, 1944


10 Mark, 1944

Cena :  6.00€

Počet kusov : 0
Popis : Ros 203c
Stav:  VF+(2+)

x