1 shilling, 1942


1 shilling, 1942

Cena :  8.00€

Počet kusov : 0
Popis :
Stav:  aUNC+(0+)
x